Default (standaard als geen header)

Privacy Verklaring Stichting Toeristisch Platform Soest / TPS Uit in Soest

Stichting Toeristisch Platform Soest / Uit in Soest (hierna: “TPS Uit in Soest”) is een toeristische  organisatie van de gemeente Soest en Soesterberg en heeft als doel activiteiten en campagnes op te zetten die economie en toerisme binnen de Gemeente samenbrengt.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt TPS Uit in Soest persoonsgegevens. Stichting Toeristisch Platform Soest gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verwerkt, volgens de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. In dit privacyreglement informeert TPS Uit in Soest betrokkenen voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt, op welke wijze dit geschiedt en welke rechten betrokkenen hebben.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

TPS Uit in Soest: Stichting Toeristisch Platform Soest;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon;

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling, of geheel van handelingen, met betrekking totpersoonsgegevens;

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven, verwerkt door TPS Uit in Soest, betrekking heeft;

Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, overeenkomstig diens instructies en onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid, zonder dat hij diens ondergeschikte is;

Medewerker: een persoon in dienst, of onder rechtstreeks gezag, van TPS Uit in Soest;

Derde: ieder, niet zijnde: de verantwoordelijke, een medewerker van TPS Uit in Soest, of enig ander

persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, of een bewerker.

Artikel 2 – Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door TPS Uit in Soest die onder het bereik van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.

Artikel 3 – Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

TPS Uit in Soest verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

1. voor het verlenen van de diensten waartoe u aan TPS Uit in Soest opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten zoals consumenten die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonsgegevens achterlaten voor het ontvangen van informatie via uw website;

2. het verrichten van de noodzakelijke (bedrijfs)activiteiten van TPS Uit in Soest, waaronder begrepen beleidsontwikkeling en het verzamelen van statistieken;

3. het uitoefenen van marketingactiviteiten, bestaande uit het verzenden van een nieuwsbrief, het doen van gerichte aanbiedingen aan betrokkenen, verzenden van persberichten, of uitnodigingen voor bijeenkomsten voor het versturen van gepersonaliseerde berichten die aansluiten bij uw situatie, interesses en/of de situatie van uw onderneming;

4. voor het weergeven van locatie-, -organisatie, profiel-, contactgegevens op website op openbare en afgesloten delen conform de overeengekomen inrichting van het online platform TPS Uit in Soest;

5. om de wijze waarop en mate waarin u gebruikt maakt van de diensten van TPS Uit in Soest bij te houden en aan de hand van dit gebruik de diensten van TPS Uit in Soest te onderhouden en te verbeteren;

6. voor het versturen van uitnodigingen voor (vaktechnische) bijeenkomsten zoals workshops georganiseerd door TPS Uit in Soest of een van diens partners en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten.

Artikel 4 - Persoonsgegevens

TPS Uit in Soest verwerkt voor zover nodig in het kader van de in artikel 3 genoemde doeleinden gegevens omtrent de naam en de woonplaats van de betrokkene (NW-gegevens) alsmede e-mailadressen.

Artikel 5 – Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

1. TPS Uit in Soest draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens zorgvuldig en behoorlijk worden verwerkt.

2. Iedere medewerker is verplicht tot naleving van het privacy reglement en tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

3. Iedere medewerker heeft enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.

Artikel 6 – Verkrijgen van persoonsgegevens

1. TPS Uit in Soest verkrijgt persoonsgegevens van de betrokkene zelf.

2. Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen noteert TPS Uit in Soest in haar bestanden van wie de persoonsgegevens zijn verkregen.

Artikel 7 - Verstrekken van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet zijn geanonimiseerd worden alleen aan derden verstrekt met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, tenzij de verstrekking aan derden noodzakelijk is

voor de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene, om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of indien het verstrekken noodzakelijk is ter vrijwaring van vitaal belang van betrokkene of noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of de derde.

2. TPS Uit in Soest kan, met inachtneming van het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een bewerker.

Artikel 8 - Bewaartermijnen

De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk nodig is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening overeenkomstig de overeenkomsten gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens ter stond vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgever of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Artikel 9 – Recht op verbetering, aanvulling, afscherming en verwijdering

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte persoonsgegevens. Inzage blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

2. De betrokkene heeft recht om op hem betrekking hebbende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen, aan te vullen of af te schermen.

3. Een verzoek zoals bedoeld onder 2. bevat de aan te brengen wijzigingen.

4. TPS Uit in Soest draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

5. TPS Uit in Soest bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk in hoeverre TPS Uit in Soest aan het verzoek voldoet.

6. TPS Uit in Soest draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 10 – Recht op verzet

De betrokkene heeft het recht om in verband met zijn persoonlijke omstandigheden verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. TPS Uit in Soest zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet het verwerken van de persoonsgegevens beëindigen en aan de betrokkene opgave doen van de genomen maatregelen.

Artikel 11 - Rechtsbescherming

1. Tegen een afwijzing van een verzoek op grond van artikel 9 of 10, kan de betrokkene zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek TPS Uit in Soest te bevelen alsnog het verzoek toe te wijzen of het verzet te honoreren.

2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van TPS Uit in Soest. Indien TPS Uit in Soest niet binnen de gestelde termijn van vier weken heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.

3. De betrokkene kan zich ook binnen de in lid 2 genoemde termijn wenden tot het College bescherming persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met TPS Uit in Soest.

Artikel 12 – Publicatie

Dit reglement is te raadplegen op de website van TPS Uit in Soest: http://www.uitinsoest.nl/privacy-en-cookiebeleid

Artikel 13 – Algemene voorwaarden

1. Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018. Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacy reglement Stichting Toeristisch Platform Soest / TPS Uit in Soest”.

2. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door TPS Uit in Soest, kan contact opgenomen worden met TPS Uit in Soest, per email privacy@uitinsoest.nl.

3. TPS Uit in Soest behoudt zich het recht voor dit privacyreglement periodiek te wijzigen en te actualiseren. Het nieuwe privacyreglement is van kracht 14 dagen nadat TPS Uit in Soest de wijzigingen via haar website bekend heeft gemaakt.

 

Versiedatum: 11-10-2019.